ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker: Tasty Lemon B.V. en haar werkmaatschappijen, de gebruiker van algemene voorwaarden, aannemer, verkoper, verhuurder
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever
Opdracht: het totaal van de tussen Gebruiker en Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en daarbij door gebruiker geleverde materialen

 

Artikel 2 Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met Gebruiker, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van derden, een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.

 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat, in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van Gebruiker en opdrachtgever strijdig zijn, de bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker prevaleren.

 4. Indien één of meerder bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 5. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 6. Indien Gebruiker met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

 7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij in de Overeenkomst van de algemene voorwaarden wordt afgeweken.

 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn 14 werkdagen geldig, tenzij anders vermeld en/of tenzij Gebruiker de aanbieding binnen dat termijn intrekt. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, aanbiedingen of opdrachtbevestigingen, dan wel een onderdeel daarvan, onduidelijkheden een kennelijke druk-, schrijf en/of taalfouten of vergissingen bevatten.

 3. Gebruiker behoudt zich het recht voor om orders c.q. opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan heeft zulks te gelden als nieuw aanbod van opdrachtgever. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker het aanbod van de opdrachtgever uitdrukkelijk aanvaardt.

 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 6. Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever.

 7. Gebruiker is hoe dan ook pas gebonden als zijn schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard, of als hij een opdrachtbevestiging verstuurd heeft, indien Gebruiker met de uitvoering van de opdracht is begonnen, dan wel indien Gebruiker heeft aangegeven met de uitvoering van de opdracht te zullen beginnen. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij opdrachtgever.

 8. Gebruiker is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen voor diens betalingsverplichting. Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde verstrekt. Alle (eigendoms)rechten daarop blijven bij Gebruiker berusten.


Artikel 4 Prijzen

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 2. Tenzij anders is vermeld, zijn de door Gebruiker geoffreerde en overeengekomen prijzen gebaseerd op de prijsbasis van materialen, ingrediënten, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies sociale verzekeringen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van verzending van de offerte, dan wel indien de overeengekomen prijzen afwijken van de offerte van de totstandkoming van de overeenkomst.

 3. In geval van verhoging van één of meer kostprijsbepalende factoren is Gebruiker gerechtigd om, te onzer keuze, hetzij een evenredige verhoging aan opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst, voor zover die niet is uitgevoerd, zonder ingebrekestelling   en zonder recht op schadevergoeding te annuleren. Met dien verstande dat opdrachtgever die in hoedanigheid van consument handelt, steeds bevoegd is de overeenkomst te ontbinden indien de door Gebruiker bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogd wordt.

 4. Onverminderd de rechten van opdrachtgever die handelt in hoedanigheid van consument, geeft een prijsverhoging als hiervoor bedoeld aan opdrachtgever slechts het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijs met meer dan 10 procent verhoogd wordt.

 5. Verstrekt Gebruiker een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 6. De betaling van de eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden tegelijk met de laatste termijn van de hoofdsom.

 7. De in de aanbieding /advertentie/prijslijst opgenomen modellen, afbeeldingen, tekeningen, getallen, maten, gewichten, gebruiksopgaven of omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk doch dienen slechts ter aanduiding en zijn derhalve voor gebruiker niet bindend, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.

 8. Zonder toestemming van Gebruiker is het niet toegestaan de door Gebruiker verstrekte tekeningen, op schrift gestelde ideeën, afbeeldingen en/of offertes aan derden te tonen, dan wel te overhandigen, noch mogen ze worden aangewend voor vervaardiging van gelijke of gelijksoortige objecten en/of producten.

 9. De in het vorige lid genoemden bescheiden blijven eigendom van Gebruiker. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd voormelde bescheiden terug te vorderen.


Artikel 5 Uitvoering

 1. Gebruiker spant zich in naar beste kunnen een zo geslaagd mogelijk eindproduct voor de opdrachtgever te leveren en verrichten daartoe naast de overeengekomen werkzaamheden alle werkzaamheden die wij noodzakelijk achten. Gebruiker is evenwel slechts verplicht tot het uitvoeren van de werkzaamheden die uitdrukkelijk zijn vermeld in de opdrachtbevestiging, dan wel die daarnaast door Gebruiker zijn bevestigd en staan niet in voor enig resultaat.
 2. De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Gebruiker is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven informatie en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke informatie en omstandigheden, is Gebruiker niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

 3. Opdrachtgever staat ervoor in dat Gebruiker alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten tenzij anders overeengekomen.

 4. Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Gebruiker voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft Gebruiker het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan Gebruiker verschuldigd is, terstond opeisbaar.

 5. Gebruiker is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de offerte, zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van Gebruiker een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

 6. Indien opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de overeenkomst aan zich heeft voorbehouden, is opdrachtgever aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

 7. Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door factoren waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Gebruiker voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever te worden vergoed.

 8. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de toegang tot de ruimten waar Gebruiker werkzaamheden verricht onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt opdrachtgever zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming op kosten van opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk bewijs aan Gebruiker dat de toestemming verkregen is.

 9. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever.

 10. Gebruiker neemt maatregelen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan Gebruiker ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Gebruiker zal zodanige gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever aan derden kenbaar maken, tenzij de gegevens en inlichtingen reeds openbaar zijn of Gebruiker wettelijk verplicht is om de gegevens of inlichtingen te verstrekken.

 11. Indien Gebruiker eten en drinken, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van het eten vanaf het moment van aflevering.

 12. Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever eten van locatie meenemen, is dat voor eigen risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.

 13. Gebruiker maakt indien nodig gebruik van de BHV-ers van opdrachtgever. Opdrachtgever is er dan ook verantwoordelijk voor dat er voldoende BHV-ers op locatie tijdens de opdracht of locatie aanwezig zijn.

 14. Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de offerte of overeenkomst extra in rekening gebracht.

 15. Opdracht wordt aangenomen op basis van nacalculatie drankverbruik en personeelskosten tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen in de overeenkomst.


Artikel 6 Transport en werkomstandigheden

 1. Levering van goederen en materialen geschiedt op de locatie waar Gebruiker de werkzaamheden zal uitvoeren, tenzij anders overeengekomen. Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever het transport verzorgt, dan geschiedt levering op het moment dat de goederen en materialen in de macht van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aan te wijzen derde wordt gebracht.

 2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

 3. Opdrachtgever is verplicht de benodigde maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen.

 4. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van de goederen dan is Gebruiker gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmede hij aan zijn plicht tot levering voldaan heeft.

 5. Gebruiker behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren, mits de opdracht dit redelijkerwijze toelaat.

 6. Opdrachtgever geeft Gebruiker de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, arbo en milieu;

 7. Tenzij anders overeengekomen zorgt opdrachtgever voor het benodigde personeel;

 8. Wanneer gebruiker voor het aanwerven van personeel haar bemiddeling verleent zal zij daarvoor een nader overeengekomen vergoeding in rekening brengen;

 9. De medewerker zal de opdrachten van opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en voor risico en verantwoording van opdrachtgever uitvoeren;

 10. De medewerker zal de door opdrachtgever gegeven opdracht en instructies opvolgen wanneer deze tijdig aan hem zijn kenbaar gemaakt en deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht;

 11. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker van alle aanspraken zoals omschreven in dit artikel, mochten deze aanspraken op gebruiker worden verhaald;

 12. Aansprakelijkheid van gebruiker voor schade, veroorzaakt door de werknemer aan opdrachtgever of derden, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien gebruiker toch aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade door de werknemer veroorzaakt, vrijwaart opdrachtgever gebruiker voor die aansprakelijkheid. Tevens is opdrachtgever verplicht afdoende verzekerd te zijn uit hoofde van voormelde vrijwaring en de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden;

 13. Gebruiker is nimmer aansprakelijk uit hoofde van door de werknemer aangegane of ontstane verbintenissen met opdrachtgever of derden. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor alle aanspraken terzake, waaronder begrepen de aansprakelijkheid van gebruiker als de werkgever van de werknemer;

 14. De vrijwaring als bedoeld in dit artikel omvat eveneens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van gebruiker.

 15. Opdrachtgever zal zich onthouden van het direct of indirect (via derden) actief werven van medewerkers van gebruiker, met het oogpunt deze in eigen dienstverband aan te nemen. Indien medewerkers van gebruiker binnen 12 maanden na uitvoeringsdatum van een opdracht voor opdrachtgever hun dienstverband opzeggen teneinde in arbeidsverhouding te treden met opdrachtgevers, dan neemt gebruiker de vrijheid om een ontwikkelingsfee van EUR 15.000 te factureren aan de betreffende opdrachtgever.


Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

 1. Alle wijzigingen in de opdracht worden wanneer daaruit voor Gebruiker meerdere kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd. Meerwerk wordt naar billijkheid verrekend met de betaling van de hoofdsom of de laatste termijn daarvan, op de grondslag van de bij de aanvang gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien wij daarmee tevoren schriftelijk hebben ingestemd.

Artikel 8 Ontbinding en opschorting

 1. Indien de opdrachtgever in verzuim is met enige uit kracht der Wet, deze voorwaarden dan wel de overeenkomst op hem rustende verplichting, heeft Gebruiker het recht de overeenkomst te ontbinden door zulks in een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever kenbaar te maken, zulks onverminderd ons rechten op schadevergoeding.

 2. In gevallen dat:
 1. De opdrachtgever niet of niet behoorlijk, of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet;

 2. De opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op de opdrachtgever in staat richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;

 3. De opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;

 4. Wij uit mededelingen van of namens de opdrachtgever moeten afleiden dat deze te kort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen;

 5. Vast staat dat nakoming van de verbintenissen door de opdrachtgever zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn: zijn wij gerechtigd, zonder enige verplichting tot schade vergoeding en onverminderd de aan ons verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, dan wel (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in dit geval tevens gerechtigd om onmiddellijke voldoening van het aan ons toekomende te vorderen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door ons hierdoor geleden schade, of meer bestaande uit winstderving.

Artikel 9 Reclame

 1. Eventuele gebreken in de levering van goederen of klachten over de werkzaamheden van Gebruiker behoren onmiddellijk na constatering door opdrachtgever aan Gebruiker te worden doorgegeven. Voorts dient opdrachtgever binnen 8 werkdagen na de constatering Gebruiker schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Uitgangspunt bij reclames is de tussen partijen gesloten overeenkomst.

 2. Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht geeft opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie af te keuren.

 3. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum.

 4. Na het verstrijken van vermelde termijnen wordt opdrachtgever geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.


Artikel 10 Annulering

 1. Indien Opdrachtgever een opdracht annuleert is hij verplicht de door Gebruiker reeds gemaakte kosten te vergoeden, en is hij bij wege van schadeloosstelling een bedrag verschuldigd van 30% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Gebruiker om volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

 2. Indien een aan Gebruiker gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is opdrachtgever verplicht een (aanvullende) schadeloosstelling aan Gebruiker te vorderen, annuleringskosten aan Gebruiker te betalen volgens onderstaand schema, berekend over het offertebedrag of het gedeelte daarvan dat ziet op de annulering:

  -        bij annulering meer dan 3 maanden voor uitvoering 50%
  -        bij annulering meer dan 1 maand voor uitvoering 75%
  -        bij annulering meer dan 14 dagen voor uitvoering 100%
  -        bij annulering minder dan 14 dagen voor uitvoering 100%

 3. Annulering kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering Gebruiker heeft bereikt.
 4. Gebruiker behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften, de openbare orde dan wel de goede zeden, zonder te zijn gehouden tot vergoeding van enige schade te ontbinden, ook indien de opdracht reeds bevestigd is en/of er een begin met de uitvoering is gemaakt.

 5. Met in achtneming van het in onderhavige algemene voorwaarden bepaalde is het door opdrachtgever uiterlijk vijf dagen voor aanvang aan Gebruiker opgegeven aantal personen, waarop de opdracht betrekking heeft, bindend. Wanneer blijkt, dat Gebruiker voor meer personen dan overeengekomen moet leveren, is Gebruiker gerechtigd om ofwel de levering aan meer dan overeengekomen te weigeren ofwel de levering aan deze personen in kader van meerwerk te accepteren tegen de normaal gestelde condities.

 6. In alle gevallen van annulering is opdrachtgever, naast hetgeen tot hiertoe in dit artikel is vermeld, aan Gebruiker verschuldigd al hetgeen hij met betrekking tot de betreffende opdracht, ondanks de annulering, aan derden moet betalen bij wie hij er zake van de opdracht inkopen heeft gedaan dan wel overeenkomsten heeft gesloten die tot een betalingsverplichting van Gebruiker leiden.

 

Artikel 11 Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW.

 2. Als overmacht voor Gebruiker gelden alle omstandigheden buiten toedoen van Gebruiker, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van verkeersopstoppingen, oproer, watersnood, werkstaking (bij Gebruiker of van bij door Gebruiker ingeschakelde derden), werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaateregelen, im- en exportverboden en bedrijfsstoringen; een dergelijke vertraging en de gevolgen daarvan kunnen Gebruiker nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening.

 3. In geval van overmacht zal Gebruiker naar besten inzicht het mogelijke doen om de gevolgen er van zoveel mogelijk te ondervangen, zonder ter zake tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn.

 4. In geval van overmacht zal opdrachtgever aan Gebruiker nog 1 maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.

 5. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

 6. Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten is Gebruiker op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.

 7. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 Artikel 12 Betaling en incasso

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders aan opdrachtgever aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

 2. Indien het een transactie betreft waarvan de overeengekomen som een bedrag is van € 2.500,00 te boven gaat moet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tenminste 75% voor aanvang van de opdracht en het resterende deel binnen 14 dagen na factuurdatum en/of voleinding der transacties worden betaald. Indien het hier bedoelde percentage van tenminste 75 procent niet bij aanvang van de opdracht is betaald, heeft Gebruiker het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is, een en ander voorbehoud van alle rechten.

 3. Indien een aanbetaling niet tijdig is ontvangen is, heeft Gebruiker het recht de opdracht zonder rechterlijke tussenkomst en   ingebrekestelling te ontbinden zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is, een en ander onder voorbehoud van alle rechten.

 4. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 5. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per (gedeelte van een) maand, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 6. Door Gebruiker gemaakte aanmanings- en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van opdrachtgever waarbij de buitenrechtelijke kosten 15% van de aanneemsom bedragen, met een minimum van € 350,00 en onverminderd de BTW met dien verstande dat indien opdrachtgever een consument is de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld volgens het Besluit buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. Indien Gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, of indien dit hoger is, de uit hoofde van een verzekering door Gebruiker ontvangen uitkering.

 3. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Gebruiker is tevens niet aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding.

 4. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, dan wel door van buiten komende oorzaken.

 5. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de door Gebruiker ingehuurde derden betreffend het evenement is Gebruiker derhalve niet aansprakelijk. Bovenstaande laat onverlet onze wettelijke aansprakelijkheid ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.

 6. Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door middeling van Gebruiker tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door Gebruiker of anderen aan de ruimte en de zich daarin bevindende zaken toegebrachte schade aanvaardt Gebruiker geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart hem voor alle aanspraken van derden ter zake.

 7. Ter zake van bedrijfshulpverlening is de gebouwbeheerder verantwoordelijk voor de adequate uitvoering hiervan. Zo nodig treedt Gebruiker in overleg met gebouwbeheerder, zonder overigens enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ter zake de bedrijfshulpverleners te aanvaarden.

 8. Bij plaatsing van vlaggenmasten of noodzakelijke verankeringen van huur- of indichtingsmaterialen, welke geschiedt op aanwijzingen en/of met toestemming van opdrachtgever, aanvaardt Gebruiker geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade.

 9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor Gebruiker en/of een derde ie en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevold van wanprestatie en/of onrechtmatige daad, begaan door opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever houder is en/of onder zijn toezicht staan.

 10. Gebruiker werkt volgens eigen HACCP-en kwaliteitsrichtlijnen. Op verzoek en slechts op verantwoordelijkheid van opdrachtgever wordt bij uitzondering van deze richtlijnen afgeweken.

 11. Binnen de Warenwet worden aan Gebruiker stringente eisen gesteld ten aanzien van het niet gekoeld serveren van bederfelijke waar. De desbetreffende waar mag daartoe gedurende een eenmalige periode van ten hoogste 2 uur niet gekoeld aangeboden worden. Indien sprake is van aflevering van producten door Gebruiker zonder aanvullende serviceverlening is hij aansprakelijk tot aan het moment van afleveren. De voedselveiligheid van de ongekoelde producten wordt gedurende een tijd van 2 uur door Gebruiker gegarandeerd.

 12. Gebruiker kan op verzoek allergeen-arme diëten voor opdrachtgever verzorgen. Door de complexiteit van de keuken kan kruisbesmetting met allergenen echter niet voor 100% worden voorkomen en derhalve kan een allergeen-vrij dieet niet worden gegarandeerd.

 13. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door Gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

 14. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 15. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Gebruiker die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

 16. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Gebruiker nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Gebruiker bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Gebruiker steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.

 17. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn ondergeschikten.
   

Artikel 14 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de aangevoerde goederen en materialen gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht. 

Artikel 15 Eigendom en eigendomsvoorbehoud

 1. Alle (non-consumptieve) goederen blijven eigendom van de Gebruiker tenzij anders overeengekomen. Indien voormelde goederen op de werklocatie achter blijven moeten deze door opdrachtgever ongefrankeerd aan Gebruiker geretourneerd worden. Indien en voor zover Gebruiker instemt met een overdracht van een door Gebruiker ter beschikking gestelde non- consumptieve goederen aan opdrachtgever, blijven deze goederen eigendom van Gebruiker totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen in het kader van de overdracht heeft voldaan. Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden of zijn personeelsleden veroorzaakt moeten door opdrachtgever aan Gebruiker tegen kostprijs worden vergoed. Aardewerk en glaswerk zijn door Gebruiker tegen verlies en breuk verzekerd.

 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop wil vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Gebruiker zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

Voor het geval dat Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.


Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen Gebruiker en opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 2. Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.

 3. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door Gebruiker gedane offertes en de met Gebruiker gesloten overeenkomsten alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker, tenzij Gebruiker verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de woonplaats van opdrachtgever.

 

Artikel 17 Intellectuele Eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, daaronder
  mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties enz. berusten bij Gebruiker, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 2. Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker niet toegestaan om de geleverde zaken of diensten of enig
  gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen rechten te verlenen middels licentie of anderszins, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 3. De opdrachtgever staat jegens Gebruiker in voor het ongestoorde gebruik door Gebruiker van de geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht. Gebruiker is niet verplicht de voor de uitvoering van een overeenkomst door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken te bewaren.

 4. Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door Gebruiker geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van Gebruiker worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan Gebruiker, zonder dat Gebruiker daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van Gebruiker aan haar over te dragen.